Azeriasz

Celem rozszerzenia koncepcji działania Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu, na mocy obowiązującego Statutu Centrum, stworzona została inicjatywa pn. „Akademia Zdrowia, Edukacji, Rozwoju i Aktywnego Stylu Życia dla firm, pracowników przedsiębiorstw i rodzin”, w skrócie AZERiASZ.

Inicjatywa ta wpisuje się w jedno z głównych założeń i celów, jakie ma za zadanie realizować SCOB, a mianowicie promowanie, rozpowszechnianie i wspieranie  koncepcji „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR).

Koncepcja ta zakłada zrównoważone połączenie zarówno interesów samych przedsiębiorstw, których główne cele działalności nastawione są na generowanie dochodów z prowadzonej działalności, ale także uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, zwłaszcza ze środowisk lokalnych.

Inicjatywę tą, Nasze Centrum realizować będzie poprzez:

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, działań i postaw, które będą sprzyjały zwalczaniu bezrobocia, zwłaszcza wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, działań i postaw, pozwalających na godzenie życia prywatnego i rodzinnego, zwłaszcza wśród osób pozostających bez stałego zatrudnienia i sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi
  • propagowanie rozwiązań, których efektem i celem jest stopniowe wydłużanie aktywności zawodowej i przeciwdziałanie występowaniu chorobom cywilizacyjnym wśród mieszkańców regionu, w wyniku stosowania zaawansowanej profilaktyki zdrowotnej i współtworzenie  programów zdrowotnych
  • promowanie i współtworzenie programów, ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową, osób wykluczonych społecznie oraz osób borykających się z problemami integracyjnymi wśród lokalnej społeczności, celem umożliwienia aktywizacji procesów integracyjnych na lokalnym rynku pracy i w przestrzeni biznesowej
  • wspieranie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych dla pracujących i ludzi pozostających na rynku pracy,