Bezpieczny i zdrowy Senior

 

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w partnerstwie ze Specjalistka 24 „Kardiologia Sp. z o.o. Spółka komandytowa realizuje Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) oraz środków Budżetu Państwa „Bezpieczny i zdrowy Senior”.

I. CEL PROJEKTU:
Celem Projektu jest umożliwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym danie im szansy na wydłużenie i poprawę jakości ich życia.

 

II. KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt został opracowany z Partnerem – Specjalistką 24 – „KARDIOLOGIA” Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Projektem objęto wszystkie powiaty woj. opolskiego.

Potrzeba realizacji projektu wynika z sytuacji demograficznej w woj. opolskim, tj. wzrostem liczby osób powyżej 60 roku życia, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub z niepełnosprawnościami, u których występują choroby wieku podeszłego, a nie mają oni dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, poprawiających ich stan zdrowia, funkcjonalność oraz ograniczających przedwczesną umieralność.

Zadania zaplanowane w projekcie mają na celu zniwelowanie powyższych barier. W projekcie przewidziano zadania: usługi telemedycyny dla 150 osób starszych (uczestników projektu) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych).

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu głównego, jakim jest umożliwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym danie im szansy na wydłużenie i poprawę jakości ich życia.

 Nr Projektu: RPOP.08.01.00-16-0023/21
Okres realizacji Projektu*: od 1 grudnia 2021r. do 31 stycznia 2023r.
Wartość Projektu: 454 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 429 502,50 zł
* Okres realizacji projektu może ulec zmianie (wydłużeniu).

 

III. Do kogo jest skierowany Projekt:
Projekt jest skierowany dla osób mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego.
Projektem objętych zostanie w sumie 150 osób powyżej 60. roku życia.

  

IV. FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE: 

  1. REKRUTACJA, KWALIFIKACJA ZDROWOTNA i KONSULTACJE LEKARSKIE osób starszych – pozyskanie informacji zdrowotnych n/t epidemiologii chorobowej uczestników projektu oraz potwierdzenie możliwości i predyspozycji uczestnictwa w poszczególnych zadaniach przewidzianych w projekcie, jak również rodzajów zaplanowanego wsparcia.
  2. TELEOPIEKA MEDYCZNA dla osób starszych:
    1. badanie holter EKG
    2. badanie OBS (bezdech senny)
  3. CENTRUM MONITOROWANIA PACJENTA (CMP) – telesystem opieki dla Uczestników Projektu, polegający na cyklicznym stałym nadzorze i monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów, objętych wsparcie w Projekcie (również tych przebywających w warunkach domowych),

  

V. BIURO PROJEKTU: 

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
Henryka Pobożnego 1
47 – 100 Strzelce Opolskie

tel.: +48 730 982 641
e-mail: biuro@scob24.pl
www.scob24.pl

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu należy pobrać i wypełnić w Biurze Projektu (I. Piętro budynku „SCOB” – pokój nr 10.)
Biuro czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Udział w Projekcie jest bezpłatny!