Innowacyjne opolskie

O PROJEKCIE

„Innowacyjne Opolskie” (8.2.1 PO KL) to projekt realizowany przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL (OCDL FRDL) w partnerstwie ze Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu (SCOB) w okresie:  od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r.
Projekt realizowany jest na terenie województwa opolskiego, w powiatach: opolskim, oleskim, strzeleckim, krapkowickim i kędzierzyńsko – kozielskim. Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności firm z terenu wspomnianych powiatów województwa opolskiego poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu.

ZADANIA I CELE PROJEKTU

Aby osiągnąć założone w projekcie cele proponujemy:

  • Udział przedstawicieli biznesu w stażach na uczelniach wyższych.
  • Udział przedstawicieli świata nauki w stażach w przedsiębiorstwach (OCDL FRDL).
  • Tymczasowe zatrudnienie ekspertów w MMŚP (tzw. wysoko wykwalifikowany personel) – SCOB.
  • Szkolenia i doradztwo dla przedstawicieli biznesu (SCOB).
  • Działania promujące i upowszechniające rezultaty projektu (OCDL FRDL).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

  • naukowcy (tj. przedstawiciele świata nauki, pracownicy naukowych jednostek naukowych oraz pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni uczelni), którzy odbędą staże i szkolenia w firmach;
  • eksperci (tj. wysoko wykwalifikowany personel), którzy zostaną tymczasowo zatrudnieni w  MMŚP;
  • pracownicy przedsiębiorstw i firmy z terenu 5 powiatów województwa opolskiego (opolski, oleski, strzelecki, krapkowicki, kędzierzyńsko – kozielski), którzy wezmą udział w szkoleniach oraz / lub w stażach na uczelniach wyższych.

Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach Projektu oraz wymogi rekrutacyjne, jakie muszą spełniać aplikanci do poszczególnych zadań, znajdą Państwo na stronie dedykowanej Projektowi.

O terminach realizacji poszczególnych zadań w Projekcie, będziemy również na bieżąco informować na naszej stronie internetowej w zakładce ‘Aktualności’.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wytycznymi i celami Projektu, jak również wzięcia czynnego udziału w szkoleniach o tematyce innowacji, jakie będą realizowane na terenie Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu.